Doktora Yeterlik Sınavı Tarihleri Hakkında

Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihleri: 03 Şubat (10:00) – 11 Şubat (16:00) 2020

Başvurular GSIS öğrenci sisteminden üzerinden ilgili tarihlerde alınmaktadır.

Doktora öğrencilerimiz en geç 5. dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadır. Aksi takdirde başarısız sayılacaklardır. Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Yazılı ve sözlü sınavlar için takvim ve ilgili süreç aşağıda açıklanmıştır.

 

Yeterlik Sınavına Girme Koşulları

  1. Zorunlu ders yükünü tamamlamış olmak;
    • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla,
    • en az 7 ders (en az ikisi program zorunlu),
    • ile “Seminer” ve “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” derslerinden başarılı olmak.
  2. En az 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlamak.

 

Usûl ve Esaslar 

Yeterlik Sınavı YTÜ Lisansüstü Senato Esasları Md 30 uyarınca gerçekleştirilir. Güncel Senato Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Danışmanı olmayan öğrenci yeterlik sınavına giremez.

 

Yeterlik başvurusu yapacak öğrenciler ders kayıt döneminde “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini danışmanları için açılan grubu baz alarak seçmelidirler.

 

Yeterlik sınavı, ortak yazılı sınav ve sözlü sınavdan oluşmaktadır.

 

Yeterlik Yazılı Sınavı

Yeterlik yazılı sınavı Ana Bilim/Sanat Dalı Yeterlik Yazılı Sınav Jürisi tarafından 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılır ve ilgililere bildirilir.

 

Yeterlik yazılı sınavı için öğrencinin GSIS üzerinden yaptığı başvuru yeterlidir.

 

Yazılı sınavı geçemeyen öğrenci sözlü sınava giremez.

 

Yeterlik Sözlü Sınavı

Yazılı sınav başarı ile geçildiği takdirde yeterlik sözlü sınav jürisi için 13-24 Nisan 2020 tarihleri arasında FR-1230 Doktora Sözlü  Yeterlik Jüri Öneri Formu Ana Bilim/Sanat Dalına teslim edilir. Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanlığı ilgili formu Sosyal Bilimler Enstitüsüne iletir. 

 

Sözlü sınav, Doktora Sözlü Yeterlik Jürisi tarafından 27 Nisan - 08 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılır. Sonuçlar FR-1227-Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı ile 3 iş günü içinde Anabilim/Anasanat dalına teslim edilir.

 

Yeterlik Sınavı Sonrası

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 1 ay içinde Tez İzleme Komitesi (TİK) jüri önerisi verir, en geç 6 (altı) ay içinde tez öneri savunmasını gerçekleştirir.

 

_______________________________________________________________

YTÜ Lisansüstü Senato Esasları Yeterlik Sınavı MADDE 30-

(1) Yeterlik sınavı, kredili/kredisiz derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavları ilgili EYK kararı ile belirlenen takvime göre güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki defa yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, doktora/sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Programın öngördüğü ders/kredi koşullarını sağlayan; a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar, b) Lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Yeterlik sınavı başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(6) Yeterlik sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(7) Öğrenci yeterlik sınavı için başvurusunu otomasyon sistemi üzerinden yapar. Sınava gireceklerin listesini ilgili Enstitü, anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir.

(8) Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrencilerin ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.

(10) Yazılı sınav, yeterlik yazılı sınav jürisi tarafından iki aşamada yapılır. a) I. aşama yeterlik yazılı sınavı, anabilim/anasanat dallarının lisans ve yüksek lisans düzeyindeki derslerini kapsar. b) II. aşama yeterlik yazılı sınavı ise anabilim/anasanat dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsar. c) Lisans programı olmayan disiplinlerarası programlar için yeterlik yazılı sınavı yalnızca II. aşama yeterlik yazılı sınavından oluşabilir. ç) Yazılı bilim sınavı için her aşama en fazla 120 dakikadır.

(11) Öğrenci yeterlik yazılı sınavlarının her aşamasından en az 60/100 puan almalıdır ve yazılı bölüm ortalaması en az 70/100 olmalıdır.

(12) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki anabilimdalı/anasanat dalları için yeterlik yazılı sınavı tek aşamalı yapılır ve en az 70/100 puan alınmalıdır.

(13) Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır.

(14) Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının her birinin ağırlığı %50 olup, yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.

(15) Yazılı sınavların herhangi bir aşamasından, yeterlik sınavının her bir bölümünden veya yeterlik sınav ortalamasından minimum puan koşullarını sağlayamayan öğrenci yeterlikten başarısız sayılır.

(16) Bir sonraki sınav döneminde yeniden sınava başvurur ve başarısız olduğu bölümden sınava tabii tutulur. Başvuru yapmayan veya sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından ikinci kez başarısız sayılır. İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(17) Sınav evrakları yeterlik sözlü sınavını takip eden 3 (üç) iş günü içinde anabilim/anasanat dalı tarafından, tutanakla ilgili enstitüye iletilir.

(18) Sınavlar ilgili EYK tarafından belirlenen tarihler içerisinde doktora/sanatta yeterlik komitesinin ilan ettiği tarih ve yerde yapılır.

(19) Yeterlik sözlü sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.