2020-2021 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Savunmaları

Mezuniyet koşullarını sağlayarak 2020-2021 bahar döneminde tez savunmasına girecek olan öğrencilerimizin öncelikle tez kontrol süreçlerini tamamlamaları gerekmektedir. Salgın süreci kapsamında uygulanan tez kontrol işlemleri için tıklayınız.

Tezini bahar döneminde tamamlamak ve tez savunmasına girmek isteyen öğrencilerimizin savunma öncesi tez teslimleri için son tarih 25 Haziran 2021'dir. Bu tarihten önce tez kontrol işlemleri tamamlanıp tezin ilk teslimi yapılmalıdır. Bu sebeple en geç 16 Haziran 2021 tarihine kadar tez kontrol randevularının gerçekleştirilip tez kontrol sürecinin başlatılması gerekmektedir.

Tez çalışmasının teslimi ve sonuçlanması ile ilgili yasal süreler ve savunma sınavının detayları YTÜ Lisansüstü Senato Esasları'nda (Doktora için Madde 33, Yüksek Lisans için Madde 29) yer almaktadır. Lütfen dikkatlice okuyunuz. 

Tez savunmaları YTU online.yildiz.edu.tr üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir.

Tez savunması tarihi ve sürecin yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, ilgili süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Çevrimiçi toplantıların teknik olarak nasıl icra edileceği ve online.yildiz.edu.tr sistemi hakkında detaylı bilgi linkteki kılavuzda yer almaktadır.

 

Tez Savunmasının yapılışı:

 • Tez kontrolü başarı ile tamamlanan öğrenci için enstitü ana bilim/sanat dalından jüri önerisi ister. Bu amaçla aşağıda yer alan ilgili formu danışman ya da danışman onayı ile öğrenci ana bilim/sanat dalına teslim eder.

- FR-1618-SBE Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu

- FR-1619-SBE Doktora Tez Jüri Öneri Formu

 • Jüri önerisi Enstitü Kurulunda değerlendirilir, jüri belirlenip danışman öğretim üyesi ve öğrenciye jüri davetiyeleri enstitü tarafından gönderilir.
 • Danışman öğretim üyesi savunma öncesinde YTU online.yildiz.edu.tr üzerinden toplantı oluşturur. Jüri üyeleri ve öğrenci e-posta adreslerine toplantı davetleri sistem üzerinden danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.
 • Enstitü Yönetim Kurulu’nca atanan Jüri üyelerine;

​- ilgili kurul kararı,

- 1 adet karton ciltlenmiş tez,

- tezden üretilen yayınların bir kopyası,

öğrenci aracılığıyla iletilir. Öğrenci tezleri ve kurul kararını 7 gün içinde jüri üyelerine teslim edeceğini “FR-1620-SBE Lisansüstü Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahhüt Formu” ile taahhüt eder ve tezi jüriye “FR-1621-SBE Lisansüstü Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu”nu imzalatarak teslim eder.
 • Toplantı saatinde YTU online.yildiz.edu.tr üzerinden tez savunması gerçekleştirilir.
 • Tez savunması sistem üzerinden otomatik olarak kayıt altına alınır. 
 • Tez savunması esnasında doldurulması gereken formlar aşağıda yer almaktadır.

 - FR-1622-SBE Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuç Tutanağı Formu (Yüksek Lisans)

 - FR-1623-SBE Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı Formu (Doktora)

 - FR-1624-SBE Lisansüstü Tez ve Yayın Değerlendirme Formu (Yüksek Lisans ve Doktora)

 • Danışman öğretim üyesi ve jüri üyeleri ilgili formlarda adlarına açılan alanları imzalar ve bu belgeler danışman öğretim üyesinde toplanır. Toplantılar çevrimiçi yapılacağından dolayı ilgili formların her bir jüri üyesi tarafından ayrı olarak imzalanması yeterlidir.
 • Danışman öğretim üyesi tarafından sınav bitiminde/sınav günü ilgili enstitü ana bilim/sanat dalı başkanlığına teslim edilen bu formlar (FR-1622/FR-1623, FR-1624) enstitü ana bilim/sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gönderilir.

 

 • Basılı tez nüshası için, tezin dış ve iç kapaklarından sonra yer alan “Tez Onay Sayfası” aşağıdaki formlar kullanılarak danışman öğretim üyesi ve her bir jüri üyesi için ayrı ayrı olacak şekilde öğrenci tarafından düzenlenir. Danışman öğretim üyesi ve her bir jüri üyesi kendileri için hazırlanan formu imzalar ve öğrenciye gönderir. Öğrenci ilgili sayfaları sırasıyla danışman öğretim üyesi, jüri üyeleri olacak şekilde son teslim kontrolü için teze ekler.

Tez Onay Sayfası - Danışman Öğretim Üyesi

Tez Onay Sayfası - Jüri Üyesi

CD ile teslim edilen dijital tez nüshasında yer alan tez onay sayfasında jüri üyelerinin isimleri tek bir sayfada olacak şekilde verilmeli ancak jüri üyelerinin imzaları olmamalıdır. (Örneği tez yazım kılavuzunda ve şablonda yer almaktadır.)

 • Tez savunma sürecinde YTÜ Senato esaslarında belirtilen süreler dikkate alınmalıdır.

 

Evrak gönderimleri hk: Evrakların çevrimiçi olarak doldurulmasından, iletilmesinden ve imzalatılmasından danışman öğretim üyesi sorumludur. Evraklar tarama ya da okunabilir şekilde çekilmiş fotoğraf kullanılarak gönderilmelidir. Savunma tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde tüm evraklar ana bilim/sanat dalı üzerinden enstitüye iletilecektir.

 

Tez savunması sonrası işlemler

Tez savunmasını başarı ile tamamlayan öğrenci 1 ay içinde tezini enstitüye teslim etmelidir. Bu kapsamda aşağıda yer alan adımlar izlenir;

 • Tez kontrolü için ilk kontrolü yapan araştırma görevlisinden randevu alınır. Tez kontrolü yapılmadan gönderilen tezler kabul edilmeyecektir.
 • Randevu tarihinden 5 gün önce aşağıdaki evraklar ilgili araştırma görevlisine e-posta ile gönderilir;
 • Alıntı (Turnitin) raporu için hazırlanmış tezin “PDF” hali

Dosya ismini "Alıntı Raporu_Adınız Soyadınız" şeklinde yazınız ve tezinizdeki İçindekiler, Şekiller ve Tablolar Listeleri, Kısaltma Listesi, Öz geçmiş, Kaynakça ve Ek bölümleri çıkartınız. Kapağı çıkarmayınız. Ayrıca 20MB'dan büyük boyutta olan tezlerdeki resimleri siliniz. TURNITIN benzerlik oranı en fazla %25 olmalıdır.

Alıntı raporunu kendiniz almaya çalışmayın lütfen, enstitü personeli tarafından alınacaktır.

 • Yazım kılavuzuna uygunluğunun kontrolü yapılacak olan tezin “PDF” hali

Dosya ismini "Yüksek Lisans/Doktora Tezi_Adınız Soyadınız" şeklinde yazınız ve bu dosyanın tezinizin en son hali olduğundan emin olunuz.

 • İmzalı tez onay sayfa veya sayfalarının "PDF" hâli.

Jüri ve danışman tarafından imzalanmış tez onay sayfları, ayrı bir belge olarak İmzalı Tez Onay Sayfası_Adınız Soyadınız biçiminde tek bir PDF dosyasında kontrol görevlisine gönderilmelidir. 

 

 • Tez kontrolü savunma öncesi kontrolde yapıldığı şekli ile gerçekleştirilir.

 

 • Tezinin son kontrolü yapılmış ve onay verilmiş öğrencinin mezuniyet işlerinin tamamlanması için aşağıdaki belgeleri en geç savunma tarihini izleyen 1 ay içerisinde Enstitüye şahsen ya da posta ile teslim etmesi gerekmektedir;
 1. YTÜ kütüphanesine gönderilmek üzere ciltlenmiş 1 adet tez (cilt yaptırılmadan önce Enstitü onayı alınmalıdır)
 2. Tezin, YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesine üye girişi yapılarak “Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu” ile sisteme yüklenmesinin ardından ilgili formun imzalanmış ve üzerinde referans numarası olan 2 kopyası. (Formu doldurmak için e-devlet üzerinden sisteme üye olunması gerekmektedir.)
 3. Elektronik ortamda hazırlanan ve “FR-1625-SBE Lisansüstü Tez CD Kapağı” formunun kullanıldığı 1 adet CD (darbeye dayanıklı bir CD kutusuna koyulması gerekmektedir). YÖK’ten alınan referans numarası CD adı olmalıdır. CD içinde;
  • Tezin tamamı, Türkçe ve İngilizce özetleri yer almalı, tüm belgeleri içeren dosya PDF formatında olmalı (tek pdf dosyasında)  ve referans numarası ile kaydedilmelidir. (Dijital nüshada yer alacak tez onay sayfası tek bir sayfa olarak hazırlanmalı, tüm jüri üyelerinin yalnızca isimleri olmalıdır. Jüri üyelerinin imzaları yer almamalıdır.)
 4. Enstitümüzde arşivlemek üzere Enstitü web sayfasında bulunan “FR-1634 SBE Lisansüstü Savunma Sonrası Ciltli Tez Teslim Formu"
 5. Alıntı raporunda oranın yazdığı ilgili sayfanın çıktısı. 

Tez ve söz konusu belgeler Enstitü tarafından kontrol edildikten sonra öğrenci ilk EYK kararı ile mezun edilir.  Diploma işlemleri YTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

 

Tez onay sayfaları hakkında: YÖK’ün ilgili kararı gereği imzalı tez onay sayfaları yalnızca ciltlenmiş basılı tez nüshasında yer almalıdır. CD ile teslim edilen dijital tez nüshasında yer alan tez onay sayfasında jüri üyelerinin isimleri tek bir sayfada olacak şekilde verilmeli ancak jüri üyelerinin imzaları olmamalıdır.

ORCID numarası hakkında: YÖK’ün ilgili kararı gereği lisansüstü tezlerde ve tezden üretilen yayınlarda ORCID numarası belirtilmelidir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen yerlerde ORCID numarasının verilmesi gerekmektedir.

 • Yüksek lisans ve doktora tezlerinde iç kapakta (örneği tez şablonunda verilmiştir),
 • Tezli yüksek lisans ve doktora yayın şartlarını sağlamak üzere yapılan yayınlarda ilgili yerlerde.

Tezlerin yayımlanması hakkında: YÖK’ün kararı gereği tüm tezler tam metin olarak YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı’nda erişime açılacaktır. Öğrenciler danışman öğretim üyelerinin de onayını alarak gerekçesini belgelemek şartı ile belirli süre için yayım erteleme talebinde bulunulabilir. Erteleme talebi olan öğrenci “FR-1626-SBE Lisansüstü Tezlerin Yayımlanması İzin ve Erteleme Formu” ile ana bilim/sanat dalına başvurur, ana bilim/sanat dalı erteleme talebini uygun görürse Enstitüye iletir. Erteleme süre ve şartları ilgili formda yer almaktadır.

 

Posta ile yapılacak teslimler için adres:

YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği

YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi, Kışla Binası A Blok A-2015, 34220 Esenler/İSTANBUL 

Not: Posta ile gönderilerin ödeme, güvenlik ve teslimlerinden öğrenci sorumludur. Kargoda yaşanacak sorunlardan enstitü sorumlu olmayacaktır.