2021-2022 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Savunmaları

Mezuniyet koşullarını sağlayarak 2021-2022 güz döneminde tez savunmasına girecek olan öğrencilerimizin öncelikle tez kontrol süreçlerini tamamlamaları gerekmektedir. Tez kontrol işlemleri duyurusu için tıklayınız.

Tezini 2021-2022 güz döneminde tamamlamak ve tez savunmasına girmek isteyen öğrencilerimizin savunma öncesi tez teslimleri için son tarih 20 Ocak 2022'dir. Bu tarihten önce tez kontrol işlemleri tamamlanıp tezin ilk teslimi yapılmalıdır. Bu sebeple en geç 13 Ocak 2022 tarihine kadar tez kontrol randevularının gerçekleştirilip tez kontrol sürecinin başlatılması gerekmektedir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversite Senatosu tarafından benimsenen eğitim-öğretim yöntemleri doğrultusunda doktora ve yüksek lisans tez savunma sınavlarının (maske, mesafe, temizlik ve havalandırma koşulları sağlanarak) yüz yüze yapılması esastır. Ancak jüri üyelerinin ve/veya öğrencinin mücbir sebeplerinden dolayı Eğitim Yönetimi Sistemi (https://online.yildiz.edu.tr/) üzerinde kayıt altına alınması şartıyla, yukarıda belirtilen süreçlerin aynı anda hem çevirim içi hem de yüz yüze (hibrit) yürütülmesi mümkündür.

Tez çalışmasının teslimi ve sonuçlanması ile ilgili yasal süreler ve savunma sınavının detayları YTÜ Lisansüstü Senato Esasları'nda (Doktora için Madde 33, Yüksek Lisans için Madde 29) yer almaktadır. Lütfen dikkatlice okuyunuz. 

Tez savunması tarihi ve sürecin yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, ilgili süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Hibrit olarak yapılacak toplantılar online.yildiz.edu.tr sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup sistem detaylı bilgi linkteki kılavuzda yer almaktadır. Toplantının oluşturulması ve jüri üyelerine davetiye gönderilmesi danışman öğretim üyesinin sorumluluğundadır.

 

Tez Savunmasının yapılışı:

 • Tez kontrolü başarı ile tamamlanan öğrenci için enstitü, ana bilim/sanat dalından jüri önerisi ister. Bu amaçla aşağıda yer alan ilgili formu danışman ya da danışman onayı ile öğrenci ana bilim/sanat dalına teslim eder.

- FR-1618-SBE Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu

- FR-1619-SBE Doktora Tez Jüri Öneri Formu

 • Jüri önerisi Enstitü Kurulunda değerlendirilir, jüri belirlenip danışman öğretim üyesi ve öğrenciye jüri davetiyeleri enstitü tarafından gönderilir.
 • Enstitü Yönetim Kurulu’nca atanan Jüri üyelerine;

​- ilgili kurul kararı,

- 1 adet karton ciltlenmiş tez,

- tezden üretilen yayınların bir kopyası,

öğrenci aracılığıyla iletilir. Öğrenci tezleri ve kurul kararını 7 gün içinde jüri üyelerine teslim edeceğini “FR-1620-SBE Lisansüstü Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahhüt Formu” ile taahhüt eder ve tezi jüriye “FR-1621-SBE Lisansüstü Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu”nu imzalatarak teslim eder.
 • Tez savunması gerçekleştirilir. Hibrit olarak yapılacak toplantılar online.yildiz.edu.tr sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup sistem detaylı bilgi linkteki kılavuzda yer almaktadır. Toplantının oluşturulması ve jüri üyelerine davetiye gönderilmesi danışman öğretim üyesinin sorumluluğundadır.
   
 • Tez savunması esnasında doldurulması gereken formlar aşağıda yer almaktadır.

 - FR-1622-SBE Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuç Tutanağı Formu (Yüksek Lisans)

 - FR-1623-SBE Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı Formu (Doktora)

 - FR-1624-SBE Lisansüstü Tez ve Yayın Değerlendirme Formu (Yüksek Lisans ve Doktora)

 • Danışman öğretim üyesi tarafından sınav bitiminde/sınav günü ilgili enstitü ana bilim/sanat dalı başkanlığına teslim edilen bu formlar (FR-1622/FR-1623, FR-1624) enstitü ana bilim/sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gönderilir.
 • YÖK’ün ilgili kararı gereği imzalı tez onay sayfaları yalnızca ciltlenmiş basılı tez nüshasında yer almalıdır. CD ile teslim edilen dijital tez nüshasında yer alan tez onay sayfasında jüri üyelerinin isimleri tek bir sayfada olacak şekilde verilmeli ancak jüri üyelerinin imzaları olmamalıdır.
 • Tez savunma sürecinde YTÜ Senato esaslarında belirtilen süreler dikkate alınmalıdır.

 

Tez savunması sonrası işlemler

Tez savunmasını başarı ile tamamlayan öğrenci 1 ay içinde tezini enstitüye teslim etmelidir. Bu kapsamda aşağıda yer alan adımlar izlenir;

 • Tez kontrolü için ilk kontrolü yapan araştırma görevlisinden randevu alınır. Tez kontrolü yapılmadan gönderilen tezler kabul edilmeyecektir.
 • Randevu tarihinden 5 gün önce aşağıdaki evraklar ilgili araştırma görevlisine e-posta ile gönderilir;
 • Alıntı (Turnitin) raporu için hazırlanmış tezin “PDF” hali

Dosya ismini "Alıntı Raporu_Adınız Soyadınız" şeklinde yazınız ve tezinizdeki İçindekiler, Şekiller ve Tablolar Listeleri, Kısaltma Listesi, Öz geçmiş, Kaynakça ve Ek bölümleri çıkartınız. Kapağı çıkarmayınız. Ayrıca 20MB'dan büyük boyutta olan tezlerdeki resimleri siliniz. TURNITIN benzerlik oranı en fazla %25 olmalıdır.

Alıntı raporunu kendiniz almaya çalışmayın lütfen, enstitü personeli tarafından alınacaktır.

 • Yazım kılavuzuna uygunluğunun kontrolü yapılacak olan tezin “PDF” hali

Dosya ismini "Yüksek Lisans/Doktora Tezi_Adınız Soyadınız" şeklinde yazınız ve bu dosyanın tezinizin en son hali olduğundan emin olunuz.

 • İmzalı tez onay sayfa veya sayfalarının "PDF" hâli.

Jüri ve danışman tarafından imzalanmış tez onay sayfları, ayrı bir belge olarak İmzalı Tez Onay Sayfası_Adınız Soyadınız biçiminde tek bir PDF dosyasında kontrol görevlisine gönderilmelidir. 

 

 • Tez kontrolü savunma öncesi kontrolde yapıldığı şekli ile gerçekleştirilir.

 

 • Tezinin son kontrolü yapılmış ve onay verilmiş öğrencinin mezuniyet işlerinin tamamlanması için aşağıdaki belgeleri en geç savunma tarihini izleyen 1 ay içerisinde Enstitüye şahsen ya da posta ile teslim etmesi gerekmektedir;
 1. YTÜ kütüphanesine gönderilmek üzere ciltlenmiş (beyaz karton ve sırt yazılı) 1 adet tez (cilt yaptırılmadan önce Enstitü onayı alınmalıdır)
 2. Tezin, YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesine üye girişi yapılarak “Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu” ile sisteme yüklenmesinin ardından ilgili formun imzalanmış ve üzerinde referans numarası olan 2 kopyası. (Formu doldurmak için e-devlet üzerinden sisteme üye olunması gerekmektedir.)
 3. Elektronik ortamda hazırlanan ve “FR-1625-SBE Lisansüstü Tez CD Kapağı” formunun kullanıldığı 1 adet CD (darbeye dayanıklı bir CD kutusuna koyulması gerekmektedir). YÖK’ten alınan referans numarası CD adı olmalıdır. CD içinde;
  • Tezin tamamı, Türkçe ve İngilizce özetleri yer almalı, tüm belgeleri içeren dosya PDF formatında olmalı (tek pdf dosyasında)  ve referans numarası ile kaydedilmelidir. (Dijital nüshada yer alacak tez onay sayfası tek bir sayfa olarak hazırlanmalı, tüm jüri üyelerinin yalnızca isimleri olmalıdır. Jüri üyelerinin imzaları yer almamalıdır.)
 4. Enstitümüzde arşivlemek üzere Enstitü web sayfasında bulunan “FR-1634 SBE Lisansüstü Savunma Sonrası Ciltli Tez Teslim Formu"
 5. Alıntı raporunda oranın yazdığı ilgili sayfanın çıktısı. 

Tez ve söz konusu belgeler Enstitü tarafından kontrol edildikten sonra öğrenci ilk EYK kararı ile mezun edilir.  Diploma işlemleri YTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

 

Tez onay sayfaları hakkında: YÖK’ün ilgili kararı gereği imzalı tez onay sayfaları yalnızca ciltlenmiş basılı tez nüshasında yer almalıdır. CD ile teslim edilen dijital tez nüshasında yer alan tez onay sayfasında jüri üyelerinin isimleri tek bir sayfada olacak şekilde verilmeli ancak jüri üyelerinin imzaları olmamalıdır.

ORCID numarası hakkında: YÖK’ün ilgili kararı gereği lisansüstü tezlerde ve tezden üretilen yayınlarda ORCID numarası belirtilmelidir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen yerlerde ORCID numarasının verilmesi gerekmektedir.

 • Yüksek lisans ve doktora tezlerinde iç kapakta (örneği tez şablonunda verilmiştir),
 • Tezli yüksek lisans ve doktora yayın şartlarını sağlamak üzere yapılan yayınlarda ilgili yerlerde.

Tezlerin yayımlanması hakkında: YÖK’ün kararı gereği tüm tezler tam metin olarak YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı’nda erişime açılacaktır. Öğrenciler danışman öğretim üyelerinin de onayını alarak gerekçesini belgelemek şartı ile belirli süre için yayım erteleme talebinde bulunulabilir. Erteleme talebi olan öğrenci “FR-1626-SBE Lisansüstü Tezlerin Yayımlanması İzin ve Erteleme Formu” ile ana bilim/sanat dalına başvurur, ana bilim/sanat dalı erteleme talebini uygun görürse Enstitüye iletir. Erteleme süre ve şartları ilgili formda yer almaktadır.

 

Posta ile yapılacak teslimler için adres:

YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği

YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi, Kışla Binası A Blok A-2015, 34220 Esenler/İSTANBUL 

Not: Posta ile gönderilerin ödeme, güvenlik ve teslimlerinden öğrenci sorumludur. Kargoda yaşanacak sorunlardan enstitü sorumlu olmayacaktır.