DUYURULAR
7143 Sayılı Af Kanununa İlişkin Duyuru
14.09.2018

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7143 sayılı kanunun 15 inci maddesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 78 Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44. Maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Başlangıç : 18.05.2018

Bitiş          : 18.09.2018

 

 Halen Askerde Olanlar İçin : Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.

 

Başvurular Enstitümüze şahsen veya  noter vekaleti  ile yapılabilir.

 

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Lisansüstü Öğrencisiyken İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 

1)      Başvuru dilekçesi.

2)      Nüfus Cüzdanı  aslı ve fotokopisi

3)      Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4)      Diploma  aslı ve fotokopisi (Lisans, Yüksek Lisans)

5)      Transkriptin (Not Belgesi) Aslı ve Fotokopisi 

6)      Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

7)      Islak imzalı ya da Elektronik İmzalı Adli Sicil Kaydı 

8)      Yabancı Uyruklular İçin Yabancı Uyruklu Numarası ve Pasaport Fotokopisi 

 

Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmamış olan adaylar ek olarak

 

  • Kayıt hakkı kazandığı ya da daha sonraki yılda alınmış ALES/GRE Belgesi
  • Kayıt hakkı kazandığı ya da daha sonraki yılda alınmış Yabancı Dil Belgesi

 

>> Tüm Duyurular