DUYURULAR
Doktora Yeterlik Sınavı Hakkında
11.02.2019

Doktora öğrencilerimiz en geç 5. dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadır. Aksi takdirde başarısız sayılacaktır. Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

 

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı (dâhil) ve sonrasında doktora/sanatta yeterlik programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler için;

Zorunlu ders yükünü tamamlamış (toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders ile “Seminer” ve “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” derslerinden başarılı olup) en az 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlayan,

 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı (dâhil) - 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılından önce doktora/sanatta yeterlik programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler için;

01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 46. maddesi gereği, en az 24 kredi alarak 8 dersten başarılı olup, 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlayan,

 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılından önce doktora/sanatta yeterlik programına kayıt yaptıran öğrenciler için,

Üniversite Senatosu’nun 07.02.2013 gün ve 2013-03 Sayılı toplantısında alınan 20 sıra no’lu karar gereğince; zorunlu ders yükünü tamamlamış, en az 21 kredilik 7 dersten başarılı olup, 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlayan öğrencilerin,

 

doktora yeterlik sınavı için her yarıyılın ilk 9 günü (11 Şubat  - 19 Şubat) içerisinde GSIS öğrenci sisteminden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Yeterlik Sınavı YTÜ Lisansüstü Senato Esasları uyarınca gerçekleştirilir.***

 

Danışmanı olmayan öğrenci yeterlik sınavına giremez.

 

 

Sınavlar her yarıyılın 4. ile 8. haftaları (04 Mart - 05 Nisan) içinde tamamlanır.

 

Yeterlik sınavı, ortak yazılı sınav ve sözlü sınavdan oluşmaktadır.

 

Yazılı sınav Anabilim/Anasanat dalı tarafından 4. ve 5. hafta (04-15 Mart) içinde yapılmak ve sonuçları bildirilmek zorundadır. 

 

Yeterlik yazılı sınavı için öğrencinin GSIS üzerinden yaptığı başvuru yeterlidir.

 

Yazılı sınavı geçemeyen öğrenci sözlü sınava giremez.

 

Yazılı sınav başarı ile geçildiği takdirde yeterlik sözlü sınav jürisi  için FR-1230 Doktora Sözlü  Yeterlik Jüri Öneri Formu öğrenci ve danışman tarafından doldurularak Anabilim/Anasanat dalına teslim edilir. Anabilim Dalı başkanlığı ilgili formu Sosyal Bilimler Enstitüsüne iletilir.  

 

Sözlü sınav, Doktora Sözlü  Yeterlik Jürisi tarafından 6. ve 8. haftalar (18 Mart- 05 Nisan) arasında yapılır. Sonuçları FR-1227-Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı ile 3 iş günü içinde Anabilim/Anasanat dalına teslim edilir.

 

 

***YTÜ Lisansüstü Senato Esasları Yeterlik Sınavı İlgili Maddesi;

Yeterlik Sınavı MADDE 30-

(1) Yeterlik sınavı, kredili/kredisiz derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavları ilgili EYK kararı ile belirlenen takvime göre güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki defa yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, doktora/sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Programın öngördüğü ders/kredi koşullarını sağlayan; a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar, b) Lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Yeterlik sınavı başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(6) Yeterlik sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(7) Öğrenci yeterlik sınavı için başvurusunu otomasyon sistemi üzerinden yapar. Sınava gireceklerin listesini ilgili Enstitü, anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir.

(8) Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrencilerin ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.

(10) Yazılı sınav, yeterlik yazılı sınav jürisi tarafından iki aşamada yapılır.

a) I. aşama yeterlik yazılı sınavı, anabilim/anasanat dallarının lisans ve yüksek lisans düzeyindeki derslerini kapsar.

b) II. aşama yeterlik yazılı sınavı ise anabilim/anasanat dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsar.

c) Lisans programı olmayan disiplinlerarası programlar için yeterlik yazılı sınavı yalnızca II. aşama yeterlik yazılı sınavından oluşabilir.

ç) Yazılı bilim sınavı için her aşama en fazla 120 dakikadır.

(11) Öğrenci yeterlik yazılı sınavlarının her aşamasından en az 60/100 puan almalıdır ve yazılı bölüm ortalaması en az 70/100 olmalıdır.

(12) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki anabilimdalı/anasanat dalları için yeterlik yazılı sınavı tek aşamalı yapılır ve en az 70/100 puan alınmalıdır.

(13) Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır.

(14) Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının her birinin ağırlığı %50 olup, yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.

(15) Yazılı sınavların herhangi bir aşamasından, yeterlik sınavının her bir bölümünden veya yeterlik sınav ortalamasından minimum puan koşullarını sağlayamayan öğrenci yeterlikten başarısız sayılır.

(16) Bir sonraki sınav döneminde yeniden sınava başvurur ve başarısız olduğu bölümden sınava tabii tutulur. Başvuru yapmayan veya sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından ikinci kez başarısız sayılır. İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(17) Sınav evrakları yeterlik sözlü sınavını takip eden 3 (üç) iş günü içinde anabilim/anasanat dalı tarafından, tutanakla ilgili enstitüye iletilir.

(18) Sınavlar ilgili EYK tarafından belirlenen tarihler içerisinde doktora/sanatta yeterlik komitesinin ilan ettiği tarih ve yerde yapılır.

(19) Yeterlik sözlü sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

 

 

>> Tüm Duyurular