DUYURULAR
Doktora Yeterlik Sınavı
26.09.2017

 

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı (dâhil) ve sonrasında doktora/sanatta yeterlik programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler için;

· Zorunlu ders yükünü tamamlamış (toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders ile “Seminer” ve “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” derslerinden başarılı olup) en az 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlayan,

 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı (dâhil) - 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılından önce doktora/sanatta yeterlik programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler için;

 · 01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 46. maddesi gereği, en az 24 kredi alarak 8 dersten başarılı olup, 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlayan

 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılından önce doktora/sanatta yeterlik programına kayıt yaptıran öğrenciler için,

 · Üniversite Senatosu’nun 07.02.2013 gün ve 2013-03 Sayılı toplantısında alınan 20 sıra no’lu karar gereğince; zorunlu ders yükünü tamamlamış, en az 21 kredilik 7 dersten başarılı olup, 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlayan öğrencilerin,

 

Doktora yeterlik sınavına 18-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Gsis öğrenci sisteminden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Danışmanı olmayan öğrenci yeterlik sınavına giremez.

 

Sınavlar her yarıyılın 4. ile 8. (09.10.2017-10.11.2017) haftaları içinde tamamlanır.

 

-Yeterlik yazılı sınav jürisi  için FR-1229 Doktora Yazılı Yeterlik Jüri Öneri Formu Anabilim Dalı başkanlığı tarafından belirlenerek Sosyal Bilimler Enstitüsüne gönderilir.

 

-Yeterlik sözlü sınav jürisi  için FR-1230 Doktora Sözlü  Yeterlik Jüri Öneri Formu Öğrenci ve danışman tarafından doldurularak Anabilim/Anasanat dalına teslim edilir. Anabilim Dalı başkanlığını aracılığıyla Sosyal Bilimler Enstitüsüne iletilir.           

 

-Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İlk yeterlik sınavında yazılı sınavları geçen ancak sözlü sınavı geçemeyen öğrenci, bir sonraki yarıyılda yazılı aşamayı atlamış olarak sözlü sınav aşamasından devam eder.

-Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir. 

Yeterlik Sınavı MADDE 62- (1) Yeterlik sınavı, kredili/kredisiz derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

 (2) Yeterlik sınavları ilgili EYK kararı ile belirlenen takvime göre güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda 2 defa yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, doktora/sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Programın öngördüğü ders/kredi koşullarını sağlayan; a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar, b) Lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(6) Yeterlik sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(7) Öğrenci yeterlik sınavı için başvurusunu otomasyon sistemi üzerinden yapar. Sınava gireceklerin listesini ilgili Enstitü, anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir.

(8) Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrencilerin ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.

 (10) Yazılı sınav, yeterlik yazılı sınav jürisi tarafından iki aşamada yapılır. a) I. aşama yeterlik yazılı sınavı, anabilim/anasanat dallarının lisans ve yüksek lisans düzeyindeki derslerini kapsar. b) II. aşama yeterlik yazılı sınavı ise öğrencinin seçeceği ve anabilim/anasanat dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsar. c) Lisans programı olmayan disiplinler arası programlar için yeterlik yazılı sınavı yalnızca II. aşama yeterlik yazılı sınavından oluşur. ç) Sınav süresi en fazla 120 dakikadır.

(11) Öğrenci yeterlik yazılı sınavlarının her aşamasından en az 70/100 puan almalıdır.

(12) Yeterlik yazılı sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50, yeterlik sözlü sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50’dir. Yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.

(13) Herhangi bir aşama veya yeterlik sınavı ortalama puan koşullarını sağlayamayan öğrenci yeterlikten başarısız sayılır ve bir sonraki sınav döneminde yeniden sınava başvurur ve başarısız olduğu aşamadan sınava tabii tutulur.

(14) Sınav evrakları yeterlik sözlü sınavını takip eden üç iş günü içinde anabilim/anasanat dalı tarafından, tutanakla ilgili enstitüye iletilir.

(15) Sınavlar en fazla iki hafta içerisinde doktora komitesinin ilan ettiği saat ve yerde yapılır.

(16) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki anabilimdalı/anasanat dalları için yeterlik yazılı sınavı tek aşamalı yapılır.

>> Tüm Duyurular