DUYURULAR
Tez Öneri Savunması
27.09.2017

Tez Öneri Savunması Hk.

Doktora yeterlik sınavından başarı ile geçen Tez Öneri Komitesi belirlenen öğrencilerimizin yeterlik sınav tarihinden en geç altı ay içinde tez önerilerini vermeleri gerekmektedir. Tez önerilerinin verilmesi için son tarihler GSIS sisteminde yer almaktadır (GSIS > Tez Bilgisi > Tez Bilgisi Görüntüleme).

Tez Öneri Savunma Sınavının neticesi  “FR-0348-Doktora Tez Öneri Formu” ile anabilim/anasanat dalına teslim edilir. Anabilim/anasanat dalı enstitüye iletir.

 

Senato Esası ilgili maddeleri;

Tez İzleme Komitesi (TİK) MADDE 63

(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili EYK kararı ile en geç bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.

(3) İkinci (eş) tez danışmanının atanması durumunda ikinci (eş) tez danışmanı dilerse üye haklarına sahip olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(4) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve EYK’nin kararı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması MADDE 64

(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yazılı olarak savunma tarihinden on beş gün önce tez izleme komitesine sunar ve tüm üyelerinin hazır bulunduğu komite önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) İkinci kez tez öneri sınavına girecek olan öğrenci, programa aynı danışmanla devam etmek isterse üç ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştirmek isterse altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Danışmanın ve tez konusunun değişmesi durumunda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(4) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, tez önerisi savunmasından başarısız sayılır.

(5) Tez öneri aşamasında iki defa üst üste başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

>> Tüm Duyurular