Özel Öğrencilik İşlemleri

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ MİSAFİR / ÖZEL ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU

 

Özel ve misafir öğrenci başvuruları 26 Şubat - 1 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmaktadır.

(II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programlarına özel öğrenci başvuru alınmamaktadır.)

 

Özel ya da misafir öğrenci olmak isteyen aday öğrencilerin öncelikle FR-1342-Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu’nu doldurarak almak istediklerin dersin sorumlu anabilim/anasanat dalına onaylatmaları gerekmektedir.

 

Ardından aşağıda belirtilen belgeler Harç İşlemleri Birimi’ne onaylatıldıktan sonra enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir (Harç Birimi Davutpaşa Kampüsü A-Blok Giriş katı Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığındadır.)  

 

Formlar için tıklayınız. Formları online ortamda doldurunuz.

 

 

Misafir Öğrencilik İçin Gerekli Belgeler

 

Farklı bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup enstitümüzde yer alan bir programdan ders almak isteyen öğrencilerin teslim etmesi gereken belgeler:

- FR-1342-Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu (İlgili Anabilim/Anasanat Dalı başkanlığına onaylatılmış)

- Üniversitemizden alınacak ders/dersler ile ilgili fiilen kayıtlı olunan Enstitü tarafından verilen onay belgesi (Enstitü Yönetim Kurulu kararı)

- Diploma Fotokopisi

- Transkript Fotokopisi

- Öğrenci Belgesi

- Azami öğrenim süreleriniN aşılması halinde ilgili üniversiteye ödenen katkı payı makbuzu

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge

- Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)

- Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı olan öğrencilerden yukarıdaki belgelere ek olarak katkı payı ücretini yatırdığına dair dekont da istenmektedir.

 

 

Özel Öğrencilik İçin Gerekli Belgeler

 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan aday öğrencilerin teslim etmesi gereken belgeler:

- FR-1342-Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu (İlgili Anabilim/Anasanat Dalı başkanlığına onaylatılmış)

- Diploma Fotokopisi

- Transkript Fotokopisi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)Nüfus cüzdanı fotokopisi

- İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge

- Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)

 

 

Katkı Payı Hakkında

 

Katkı payının hesaplanmasında ders saatine göre ücret hesaplanmaktadır. Ders saati başına 100 TL ücret ödenmektedir. Katkı payı ücret hesabı ve banka hesap bilgileri için Harç Biriminden bilgi almanız gerekmektedir.

 

 

Enstitümüzde kayıtlı olan (YTÜ Öğrencisi) öğrencilerden başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencilerimiz

 

26 Şubat - 1 Mart 2018 tarihleri arasında enstitümüzün ilgili web sayfasından edinecekleri FR-0318-Yüksek Lisans Ders Kayıt Formunu (YTU Öğr.Olup Farklı Ünv. Ders Alan) doldurarak ve ders içeriğini ekleyerek, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir. Anabilim/anasanat dalı ilgili talebi enstitüye iletir. Enstitümüz kurul kararı ile sonuca bağlanır.

 

 

 

Özel Öğrenci Kabulü ilgili Senato Esası Kararları

 

MADDE 14- (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik süresi en fazla iki yarıyıldır. Bir dönemden fazla ders almak isteyen öğrenci her akademik yarıyıl başında kaydını yeniler. Yabancı dilde verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen yabancı dil yeterliğini gösterir belgelerden birine sahip olmalıdır.

(3) Özel öğrenci tez çalışması yapamaz ve sadece tezli lisansüstü programlardan ders alabilir.

(4) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Özel öğrenci olmak, Üniversite’nin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik imkânlardan yararlanabilir.

(6) Özel öğrenciler bir yarıyılda kredili en fazla üç ders alabilir.

(7) Üniversite’de özel öğrenci statüsünde alınan en fazla iki ders, öğrencinin herhangi bir lisansüstü programa kabul olması durumunda saydırılabilir. Saydırma işlemi için alınan derslerin ilgili programın derslerinden olması koşulu vardır. Saydırma, öğrencinin ilgili programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde anabilim/anasanat dalı kuruluna başvurması ve ilgili EYK’nin onayı ile gerçekleşir.

(8) Özel öğrenci, Üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ve Senato Esaslarına uyar. Bu öğrenciye dönem sonunda başarı durumunu gösteren bir belge verilir

 

Ders Saydırma

MADDE 30- (1) Yatay geçişle, ilişik kesilme sebebiyle veya daha önce özel öğrenci olarak ders alıp yüksek lisans programına gelen öğrencilerin, lisansüstü programlardan almış olduğu derslerden başarı notu en az BB (3.00/4.00) olmak kaydıyla en fazla iki ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılabilir.

(2) Ders saydırma işlemi yaptırmak isteyen öğrenci, Üniversite’de bir programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren altı ay içerisinde, saydırmak istediği ders/derslerin ders müfredatı ile anabilim/anasanat dalı kuruluna bir dilekçe ile başvurur.

(3) Ders saydırma işlemi anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile sonuçlandırılır.

(4) Not dönüşüm işlemlerinde Senato tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.