Yatay Geçiş İşlemleri

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için, yatay geçiş yapılacak yarıyılda ilgili program için kontenjan açılmış olması gereklidir. Kontenjan açılmaması durumunda yatay geçiş başvurusu yapılamaz. 

 

1) Başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programlarından en erken birinci yarıyılın, en geç ikinci yarıyılın sonunda başarılı öğrenciler, ilgili yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.*

 

2) Yatay geçiş yapılabilecek yüksek lisans programları ve bunların kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.*

 

3) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ilgili enstitülere yapılır.*

 

4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde sayılan fiiller nedeniyle disiplin cezası alanlar veya başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.*

 

5) Yüksek Lisans programlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin;

a) Birinci yarıyılın sonunda başvuranların; en az üç dersten başarılı ve AGNO’sunun 3.00/4.00 olması,

b) İkinci yarıyılın sonunda başvuranların; en az yedi dersten başarılı ve AGNO’sunun 3.00/4.00 olması gerekir.

c) Yatay geçişle kabul edilen öğrenciler için en fazla iki ders intibak ettirilebilir.*

 

6) Doktora/Sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş yapılamaz.*

 

*(YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları, Madde 15 (1), (2), (3), (4), (5), (6))