Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: Eğitim Bilimleri Bölümü

 

Programın Amacı: Bu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.
 
 
Program Dili: Türkçe
 
 
Kredi Koşulları: Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla 3 zorunlu, 4 seçmeli olmak üzere toplamda 7 ders, seminer dersi, bir araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not ortalamasının en az 2.50/4.00 olmasl gerekmektedir.
 
 
Programdaki Dersler
Zorunlu Dersler:
EGT 5123 Eğitimde Program Geliştirme
EGT 5122 Öğrenme ve Öğretme Kuramları
EGT 5124 Öğretim Tasarım Modelleri
 
Seçmeli Dersler:
EGT 5105 Çağdaş Eğitim Felsefesi
EGT 5115 Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
EGT 5104 Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri
EGT 5108 İleri İstatistik ve Uygulamaları
EGT 5120 Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri
EGT 5107 Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi
EGT 5118 Eğitim KuramIarı
EGT 5106 Düşünme ve Problem Çözme Süreci
EGT 5121 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EGT 5111 Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemeIIeri
EGT 5116 Öğretim Süreçleri ve Eğilimler
 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet GÜROL
Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN
Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ
Doç. Dr. Nadir ÇELİKÖZ
Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN
Doç. Dr. Hakan KARATAŞ
Doç. Dr. Banu YÜCEL TOY
Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALCl
Yrd. Doç. Dr. Davut HOTAMAN
Öğr. Gör. Mine CELİKÖZ
Arş. Gör. Büşra TOMBAK
Ars. Gör. Bünvamin BAVL|
Arş. Gör. İpek ÖNAL
Arş. Gör. Azmi TÜRKAN
Arş. Gör. Abdullah AÇAR
 
 
Kimler Başvurabilir?
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve sözel puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına ve Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen ingilizce merkezi dil sınavlarından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil puana sahip olan adaylar başvuru yapabilir. 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa kampüsü ve (yeterli sayı sağlandığı takdirde) Beşiktaş kampüslerinde yapılmaktadır.
 
Programın Süresi: Tezli yüksek lisans tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır. Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.
 
Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler: 
Arş. Gör. Büşra TOMBAK        busra.tombak@gmail.com         0212- 383 55 88
Ars. Gör. Bünyamin BAVLI      bunvaminbavli@gmail.com        0212- 383 55 75
Arş. Gör. İpek ÖNAL              som.ipek@gmail.com               0212- 383 55 88
Arş. Gör. Azmi TÜRKAN         azmiturkan@gmail.com             0212- 383 55 85
Ars. Gör. Abdullah AÇAR        aabdullah.acar@gmail.com        0212- 383 55 85