SSS

Enstitünüz Lisansüstü Başvuruları Hangi Tarihlerde Kabul Etmektedir?

Güz ve Bahar yarıyılları için güncel başvuru takvimlerine Akademik Takvim sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

 

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES ve Yabancı Dil Şartlarınız Nelerdir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmiş ve en az 55  başarı puan alınmalıdır. (GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavları da ALES yerine geçmektedir.)

ÜDS ,KPDS veya YDS sınavlarından en az 50 ya da ÜDS, KPDS ve YDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 50 karşılığı puan alan ya da Üniversitemiz YILDIZ-SEM tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından en az 60 puanı alınmalıdır. 

Belirtilen puanlar YTÜ Senato Esasları çerçevesinde "asgari koşullar" olarak belirlenmiştir. Ana Bilim Dallarının önerisi kapsamında her dönem puanlar yükseltilebilir ve farklı programlar için farklı puanlar gerekebilir. Güncel puan bilgileri için başvuru dönemlerinde "Programlar" sekmesinden program başvuru koşullarına ve istenilen asgari puanlara bakılmalıdır. 

 

Alan İçi, Alan Dışı Kontenjanı Neyi İfade Etmektedir?

Alan içi kontenjanı, başvurmak istediğiniz programın Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler için ayrılan kontenjanı, Alan Dışı kontenjanı ise diğer mezuniyet diplomasına sahip öğrenciler için ayrılan kontenjanı göstermektedir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programlarında Harç Var mıdır?

Normal eğitim süresinde olan tezli yüksek lisans öğrencilerinin katkı payı ödemesi gerekmemektedir. Normal öğrenim süresi yüksek lisans için 6 yarıyıl, doktora için 12 yarıyıldır.

 

* Uluslararası öğrenciler harç ücreti öder.

 

Mezun Durumunda Değilim, Başvuru Yapabilir miyim?

Online başvuru yapabilirsiniz, ancak kesin kayıt haftasında mezun olmanız gerekmektedir

 

Postayla Başvuru Yapılabilir mi?

Postayla başvuru kabul edilmemektedir. Başvurular online başvuru sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

 

Yüksek Lisans Programına Kayıt için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Diploma ,Transkript, Ales Sonuç Belgesi ve Yabancı Dil Belgesi, Başvuru Formu ve 2 adet fotoğraf gerekmektedir.

- İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciden, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge istenir.

- Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrencilerden minimum C1 seviyesinde Devlet Üniversitelerinden alınmış TÖMER belgesi veya C1 seviyesi Yunus Emre Enstitüsü Sertifikası istenir.

 

Yüksek Lisans/Doktora Üniversite Kaydımı Başka Birisi Yapabilir mi?

Üniversiteye kayıt işleminin şahsen yapılması gerekmektedir. Ya da noter onaylı vekaletname ile de üniversite kaydı yapılabilmektedir. 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES Şartı Aranmakta mıdır?

Tezsiz Yüksek lisans programlarımızda ALES şartı aranmamaktadır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil Belgesi Aranmakta mıdır?

Tezsiz yüksek lisans programlarımız için dil belgesi şartı yoktur.

 

Özel Öğrenci Başvuru Evrakları Nelerdir?

- FR-1342-Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu (İlgili Ana bilim/Anasanat Dalı başkanlığına ve Harç Bürosu’na onaylatılmış,

Katkı payının ödendiğine ilişkin dekontun 1 fotokopisi (Dekontun aslı Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)

- Diploma Fotokopisi (2 adet)

- Transkript Fotokopisi (2 adet)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

- İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge

- Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrencilerden minimum C1 seviyesinde Devlet Üniversitelerinden alınmış TÖMER belgesi veya C1 seviyesi Yunus Emre Enstitüsü Sertifikası istenir.

 

Mezuniyet için Yayın Koşulu Nedir?

Yürürlükteki 28.06.112018 tarihli YTÜ Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereğince, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yayın şartı değiştirilmiştir. Buna göre;

 

Yüksek Lisans Mezuniyeti için Yayın Şartı: Yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş bilimsel çalışmasının aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir.

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde (sözlü/poster olarak) sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması,

c) Ulusal/uluslararası başarı ile bitirilmiş hakemli bir projede yer alması ya da projeyi finanse eden kurum tarafından başarılı olarak kabul edilmiş ara rapor olması,

ç) Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olması.

 

Doktora Mezuniyeti için Yayın Şartı: Doktora / sanatta yeterlilik öğrencilerinin mezuniyetinin gerçekleşmesi için tezden üretilmiş ve tez danışmanı ile birlikte yapılmış çalışmalarının aşağıdaki şartların her ikisini de sağlaması gereklidir.

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum yapmış ve bildiri kitapçığında basılmış olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması.

 

2016-2017 güz yarıyılından önce kayıt yaptırmış öğrenciler dilerse kaydoldukları dönemdeki senato esaslarında belirlenen yayın şartlarını yerine getirebilirler

Makale Kabul Yazısı Hakkında: Bir dergiye gönderilip yayına kabul edildiğini belirten ve DOI numarası veya yayınlanacak cilt-sayı bilgisi içeren bir yazı olmalıdır.

Sözlü Sunumlar Hakkında: Sunum yapıldığının katılım belgesi ile ispatlanması, programın ve bildiri kitabının ibraz edilmesi şarttır. 

 

Derslerimi Hangi Sürede Tamamlamalıyım?

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri derslerini kayıt tarihinden itibaren en geç 4 dönem içinde tamamlamalıdır. 

 

Derslerimi Tamamladım,  Doktora Yeterlik Sınavına Ne Zaman Girmem Gerekiyor?

Kredilerini tamamlayan ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan ve danışmanı atanan öğrenci, yeterlilik sınavına girmek için başvurabilir. Yeterlik başvuruları GSIS üzerinden alınmaktadır.

 

Yeterlik Sınavını Başarıyla Geçtim. Bundan Sonra Ne Yapmam Gerekiyor?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, enstitü ana bilim dalı başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

 

Tez İzleme Komitesi Hangi Tarihlerde Toplanır?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez Mayıs-Haziran ve Kasım –Aralık ayları arasında toplanmak zorundadır. Mezuniyet için en az 3(üç) Tez İzleme Raporu verilmek zorundadır.