Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

 
Bölümü: Eğitim Bilimleri Bölümü
 
Programın Amacı: Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programıyla; öğrencilerin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğretmen eğitimi programlarının karşılaştırılması, hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi, öğretmen eğitimine dönük kalite modelleri, öğrenme stilIeri ve öğrenme stratejileri, üniversitede öğretme ve öğrenme gibi dersler öğrencilerin çok yönlü olarak yetişmelerini amaçlayan dersler arasındadır.
 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, bir araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
 
Programdaki Dersler
Zorunlu Dersler:
EGT 6117 Program Geliştirme Süreç ve Modelleri
EGT 6119 Öğretim Kuram ve Modelleri
EGT 6120 Program Değerlendirme Model ve Uygulamaları
 
Seçmeli Dersler:
EGT 6106 Yöntem Felsefeleri
EGT 6107 Türk Eğitim Düşüncesinin Temelleri
EGT 6108 Hizmet İçi Eğitimde Program Geliştirilme ve Uygulama
EGT 6110 Karşılaştırmalı Eğitim Programlarının İncelenmesi
EGT 6112 Nitel Araştırma Teknikleri
EGT 6115 İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama
EGT 6116 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EGT 6121 Öğretim Tasarımı ve Uygulamaları
EGT 6123 Eğitim Programlarının İncelenmesi
 
 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet GÜROL
Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN
Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ
Doç. Dr. Nadir ÇELİKÖZ
Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN
Doç. Dr. Hakan KARATAŞ
Doç. Dr. Banu YÜCEL TOY
Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALCl
Yrd. Doç. Dr. Davut HOTAMAN
Öğr. Gör. Mine CELİKÖZ
Arş. Gör. Büşra TOMBAK
Ars. Gör. Bünvamin BAVL|
Arş. Gör. İpek ÖNAL
Arş. Gör. Azmi TÜRKAN
Arş. Gör. Abdullah AÇAR

 

Kimler Başvurabilir?
Doktora programına başvurabilmek için adayların; a)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES'ten sözel puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. b) Lisans derecesiyle doktora (bütünleşik) programına başvuranların lisans AGNO'su en az 3,00/4,00 veya muadili bir puan olması ve ALES'ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmaması şartıyla diğer koşullar Senatoca belirlenir. Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen İngilizce merkezi dil sınavlarından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil puana sahip olmaları gerekir.
 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa kampüsü ve (yeterli sayı sağlandığı takdirde) Beşiktaş kampüslerinde yapılmaktadır.
 
 
Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler: 
Arş. Gör. Büşra TOMBAK        busra.tombak@gmail.com         0212- 383 55 88
Ars. Gör. Bünyamin BAVLI      bunvaminbavli@gmail.com        0212- 383 55 75
Arş. Gör. İpek ÖNAL              som.ipek@gmail.com               0212- 383 55 88
Arş. Gör. Azmi TÜRKAN         azmiturkan@gmail.com             0212- 383 55 85
Ars. Gör. Abdullah AÇAR        aabdullah.acar@gmail.com        0212- 383 55 85