İşletme Yönetimi Doktora Programı

İşletme Yönetimi Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü

Programın Amacı: Öğrencilerin işletmeciliğin temel alanlarına ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri edinebilmelerine ve bağımsız olarak araştırma yürütebilmelerine olanak tanımaktadır. Öğrencileri akademik hayata kazandırmayı amaçlayan program kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük araştırmaları ön plana çıkararak, öğrencilerinin tartışarak ve uygulayarak öğrenebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.
 • Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla, en az 14 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 Seminer, 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavı, tez önerisi, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • ve tez çalışmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 300 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin mezuniyetinin gerçekleşmesi için tezden üretilmiş ve danışmanı ile birlikte yapılmış çalışmalarının aşağıdaki şartların her ikisini de sağlaması gereklidir;

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum yapmış olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması.

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ISL6135

Yönetim Alanında Yönlendirilmiş Okumalar

Directed Readings in Management

Program Zorunlu

3

ISL6106

Örgüt Kuramı

Organization Theory

Program Zorunlu

3

ISL6109

Örgütsel Davranışta Temel Yaklaşımlar

Basic Approaches in Organizational Behavior

Program Zorunlu

3

ISL6114

Muhasebe Teorisinde Seçilmiş Konular

Selected Topics on Accounting Theory

Program Zorunlu

3

ISL6115

Finans Teorisinde Seçilmiş Konular

Selected Topics in Finance Theory

Program Zorunlu

3

ISL6157

Pazarlama Araştırması

Marketing Research

Program Zorunlu

3

ISL6118

Pazarlama Kuramı

Marketing Theory

Program Zorunlu

3

ISL5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

 

ISL5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ISL6100

İleri Üretim Sistemleri

Modern Production Systems

3

ISL6155

Dijital Pazarlama

Digital Marketing

3

ISL6101

Pazarlama Stratejisi

Marketing Strategy

3

ISL6102

Tüketim Teorisi

Consumption Theory

3

ISL6103

Üretim Stratejilerinin Esasları

Fundamentals of Production Strategies

3

ISL6104

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Research Techniques in Social Sciences

3

ISL6105

İnovasyon Yönetimi

Innovation Management

3

ISL6107

Global Pazarlama

Global Marketing

3

ISL6108

Marka Değeri Yönetimi

Brand Equity Management

3

ISL6110

İlişkisel Pazarlama

Relationship Marketing

3

ISL6111

Stratejik Perakende Yönetimi

Strategic Retailing Management

3

ISL6113

Stratejik Pazarlama İletişimi

Strategic Marketing Communication

3

ISL6117

Satış Gücü Yönetimi

Sales Team Management

3

ISL6119

Ürün Yönetimi

Product Management

3

ISL6120

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Logistics and Supply Chain Management

3

ISL6121

Yönetim Düşüncesinin Evrimi

Evolution of Management Thought

3

ISL6122

Örgütsel Davranışta Çağdaş Yaklaşımlar

Contemporary Approaches in Organizational Behavior

3

ISL6123

Örgüt Kültürü: Teori ve Uygulamaları

Organizational Culture: Theory and Practice

3

ISL6124

Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme

Organizational Change and Organizational Development

3

ISL6125

Kişilerarası İlişkiler ve Örgütsel İletişim

Interpersonal Relationship and Organizational Communication

3

ISL5135

İş Hukuku (Doktora)

Labour Law (PhD)

3

ISL6127

Ortaklıklar Hukuku

Corporate Law

3

ISL6128

Sayısal Karar Verme Teknikleri

Quantitative Decision Making Techniques

3

ISL6129

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Stratejileri

Corporate Social Responsibility and Business Strategies

3

ISL6130

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Strategic Human Resources Management

3

ISL6131

Sektör ve Rekabet Analizi

Industry and Competition Analysis

3

ISL6132

Uluslar arası Ortamda Strateji ve Yönetim

Strategy and Management in an International Context

3

ISL6133

Çalışma Hayatında Etik

Business Ethics in Worklife

3

ISL6134

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi

Entrepreneurship and Innovation Management

3

ISL6136

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

Institutionalisation in Family Businesses and Sustainability

3

ISL6137

Finansal Ekonomide Özel Konular

Special Topics on Financial Economics

3

ISL6138

İşletme Finansı

Corporate Finance

3

ISL6139

Finansal Piyasalar ve Kurumlar Teori ve Uygulama    

Financial Markets and Institutions Theory and Practice

3

ISL6140

Uluslararası Finansal Yönetim

International Financial Management

3

ISL6141

Türkiye‘de Sermaye Piyasası

Capital Markets in Turkey

3

ISL6142

İleri Düzeyde Sermaye Piyasası Analizleri

Analysis of Capital Markets

3

ISL6143

Uygulamalı Finansal Ekonometri

Applied Financial Econometrics

3

ISL6144

Risk Yönetimi ve Türev Ürünler

Risk Management and Derivatives

3

ISL6145

Firma Değerleme

Firm Valuation

3

ISL6146

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

International Financial Reporting Standards

3

ISL6147

İşletme Kararlarında Finansal Analiz

Financial Analysis in Business Decisions

3

ISL6148

Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları

International Auditing Standards

3

ISL6149

İç Denetim

Internal Auditing

3

ISL6150

Davranışsal Finans

Behavioral Finance

3

ISL6151

Endüstri İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi

Strategic Cost Accounting

3

ISL6152

Stratejik Yönetim Muhasebesi

Strategic Management Accounting

3

ISL6153

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Investment Analysis and Portfolio Management

3

ISL6154

Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar

Applied Research in Financial Management

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Salih DURER
 • Prof. Dr. Kenan AYDIN
 • Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA
 • Prof. Dr. Esin CAN
 • Prof. Dr. Güler ARAS
 • Prof. Dr. Yonca GÜROL
 • Prof. Dr. Cemal ZEHİR
 • Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ
 • Prof. Dr. Selim AREN
 • Prof. Dr. Halit KESKİN
 • Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN
 • Doç. Dr. Turhan ERKMEN
 • Doç. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN
 • Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI
 • Doç. Dr. Yasemin BAL
 • Doç. Dr. Ceren ERDİN GÜNDOĞDU
 • Doç. Dr. Halil Emre AKBAŞ
 • Doç. Dr. Emel ESEN
 • Doç. Dr. Ebru ENGİNKAYA
 • Doç. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL
 • Doç. Dr. Serdar BOZKURT
 • Doç. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN
 • Dr. Öğr. Üyesi Reşat SARAOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU
 • Dr. Öğr. Üyesi Sadiye OKTAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DEMİRHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Esin ERTEMSİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem KUTLU FURTUNA
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Aygül TURAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali KAPLAN
 • Arş. Gör. Dr. Seda CANİKLİ
 • Arş. Gör. Gizem KÖSE
 • Arş. Gör. Alper TAŞTEKİN
 • Arş. Gör. Tuğba HIDIRLAR
 • Arş. Gör. Sergül TÜRKOĞLU
 • Arş. Gör. Sanem KAPTANOĞLU
 • Arş. Gör. Mehmet ÇAĞLAR
 • Arş. Gör. Semih YILMAZER
 • Arş. Gör. Hatice Tuğba ETLİOĞLU
 • Arş. Gör. Gökhan ÖZKAYA
 • Arş. Gör. Selahaddin Şamil FİDAN
 • Arş. Gör. Ayşe Merve URFA
 • Arş. Gör. Zeynep AKSOY
 • Arş. Gör. Berkay BULUT
 • Arş. Gör. Barış Can CANTÜRK
 • Arş. Gör. Serap AKTOGAN
 • Arş. Gör. Bertaç Şakir ŞAHİN

 

Kimler Başvurabilir?

ALAN İÇİ

Alan içi kabul edilen Lisans Programları:

Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Finansal Ekonometri, Girişimcilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Havacılık İşletmeciliği, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Pazarlama, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Perakende Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilimleri Programları

Alan içi kabul edilen Yüksek Lisans Programları:

İşletme Yüksek lisans programı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Muhasebe Yüksek lisans programı, Finans Yüksek lisans programı, Yönetim ve Organizasyon Yüksek lisans programı, İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek lisans programı, Örgütsel Davranış Yüksek lisans programı, Pazarlama Yüksek lisans programı, Üretim Yönetimi Yüksek lisans programı, Sayısal Yöntemler Yüksek lisans programı, İşletme Yöneticiliği Yüksek lisans programı, Uluslararası Ticaret Yüksek lisans programı, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek lisans programı, Uluslararası İşletmecilik Yüksek lisans programı, Kooperatifçilik Yüksek lisans programı, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi Yüksek lisans programı, Global Pazarlama Yüksek lisans programı, Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı Yüksek lisans programı, Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Yüksek lisans programı, Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek lisans programı, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek lisans programı, Muhasebe Denetimi Yüksek lisans programı, İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Yüksek lisans programı, Muhasebe ve Finansman Yüksek lisans programı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek lisans programı, Halkla İlişkiler Yüksek lisans programı, Pazarlama Yüksek lisans programı, Sermaye Piyasası ve Borsa Yüksek lisans programı, Bankacılık ve Finans Yüksek lisans programı

ALAN DIŞI

Alan içinde yer almayan bölümlerden mezun olanlar alan dışı sayılır

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Salih DURER

durer@yildiz.edu.tr

0212 383 67 26

Doç. Dr. Halil Emre AKBAŞ

eakbas@yildiz.edu.tr

0212 383 67 24

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI

tozansoy@yildiz.edu.tr

0212 383 64 25