Diller ve Kulturlerarası Ceviribilim Doktora Programı

Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: Batı Dilleri ve Edebiyatı

Programın Amacı:  Program, çeviriyi bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almakta ve bu bağlamda kuramsal, tarihsel, eleştirel ve yöntemsel alanlarda bilimsel araştırmalar yapılmasına uygun ortamlar yaratabilmektir. Kültürel süreçlerin araştırılması toplumbilim, yazınbilim, ruhbilim, tarih, siyasetbilim, felsefe gibi farklı disiplinlerarası bir bakış açısı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalarla çeviribilim alanında bilimsel düşüncenin geliştirilmesi, çeviribilimin uygulama alanına zengin verilerle hizmet edilmesi ve alanın Türkçe terminolojinin oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.
 • Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla, en az 14 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 Seminer, 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavı, tez önerisi, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • ve tez çalışmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 300 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin mezuniyetinin gerçekleşmesi için tezden üretilmiş ve danışmanı ile birlikte yapılmış çalışmalarının aşağıdaki şartların her ikisini de sağlaması gereklidir;

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum yapmış olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması.

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

MTF6123

Çeviribilim Odağında Temel Yaklaşımlar

The Basic Approaches at the Center of Translation Studies

Program Zorunlu

3

MTF6121

Çeviribilim Odağında Temel Konular

The Basic Issues at the Center of Translation Studies

Program Zorunlu

3

MTF5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

MTF6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

MTF6100

Kültürlerarası İletişim ve Çeviribilim

Intercultural Communication and Translation Studies

3

MTF6118

Çeviri Göstergebiliminde Kuram Yöntem ve Uygulamalar

Theory, Method and Practice in Translation Semiotics

3

MTF6119

Çeviri Sosyolojisi ve Dijital Ortam Çeviri Pratikleri

Sociology of Translation and Digital Media Translation Practices

3

MTF6117

Türkçede Çeviribilim Terimcesinin Oluşumu

Forming Translation Studies Terminology in Turkish

3

MTF6120

Yazar Çevirmen İlişkisi

The Author-Translator Relationship

3

MTF6101

Çağdaş Dünya Yazını ve Sanatında Beden İmgesi

The Body Image in Modern World Literature and Art

3

MTF6102

Çeviri Sosyolojisi ve Yeni Yaklaşımlar

Sociology of Translation and New Approaches

3

MTF6103

Popüler Kültür Ürünleri ve Çeviri Eylemi

Popular Culture Products and the Act of Translation

3

MTF6104

Dil Mühendisliği ve Çeviri Eğitimi

Language Engineering and Translator Training

3

MTF6105

Toplum Çevirmenliği ve Budunyöntembilim

Community Interpreting and Ethnomethodology

3

MTF6106

Çeviride Metinlerarasılık

Intertextuality in Translation (Iconography/Mythology)

3

MTF6107

Çeviri Göstergebilimi

Translation and Semiotics

3

MTF6108

Sözlükbilimde Çağdaş Yaklaşımlar

Contemporary Approaches to Lexicology

3

MTF6109

Dil Bilimleri ve Çeviri

Linguistics and Translation

3

MTF6110

Sosyal Bilimlerde Kuram Çevirisi

Translation of Theories in Social Sciences

3

MTF6111

Çeviribilim Paradigmaları

Paradigms in Translation Studies

3

MTF6112

Çeviriye Farklı Yaklaşımlar

Different Approaches to Translation

3

MTF6113

Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi

Theory and Practice Relation in Translation

3

MTF6114

Siyaset Bilimi Çevirileri I

Translatıon Of Polıtıcal Scıence Texts I

3

MTF6115

Siyaset Bilimi Çevirileri II

Translatıon Of Polıtıcal Scıence Texts II

3

MTF6116

İmgebilim ve Çeviribilim

Imagology and Translation Studies

3

MTF6124

Çeviri Tarihi Araştırmaları

Researches on Translation Hİstory

3

MTF6122

Tiyatro Çevirisi Araştırmaları

Researches on Drama Translation

3

MTF6120

Yazar-Çevirmen İlişkisi

Relation Between Author-Translator

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof Dr. Füsun Bilir Ataseven
 • Prof Dr. Sündüz Öztürk Kasar
 • Prof. Dr. Emine Bogenç Demirel
 • Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ
 • Doç.Dr. Beki Haleva
 • Dr. Öğretim Üyesi Lale Arslan Özcan

 

Kimler Başvurabilir?

ALAN İÇİ

Mütercim-Tercümanlık ve Çeviribilim programları mezunları alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

Dil ve Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat, Yabancı Dil Öğretmenliği, Dilbilim, Dil Mühendisliği, Duysal Ses Sanatları Tasarım, İletişim Tasarımı, Sanat Yönetimi, Mimarlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik, Eğitim, Halkla İlişkiler ve İletişim, Sosyoloji, Felsefe, Tarih, İnsan ve Toplum Bilimleri’nden mezun olanlar alan dışı sayılır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Sündüz Öztürk Kasar

sunduzkasar@hotmail.com

0212 383 43 80

Arş. Gör. Dr. Zeynep Görgüler

zeynepsuter@gmail.com

0212 383 44 01