Frequently Asked Questions

Enstitünüz lisansüstü başvuruları hangi tarihlerde kabul etmektedir?

Başvurularımız  güz yarıyılı için Haziran ayı içerisinde, bahar yarıyılı için Aralık ayı içerisinde kabul edilmektedir.

-Tezli yüksek lisans programı için not ortalaması şartı varmı? ALES ve yabancı dil ortalamanız varmı?

 Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmeniz için herhangi bir ortalama şartı aranmamaktadır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmiş ve en az 55  başarı puanını almış olmaları (GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavları da ALES yerine geçmektedir.)

ÜDS ,KPDS veya YDS sınavlarından en az 50 ya da ÜDS, KPDS ve YDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 50 karşılığı puan alan ya da Üniversitemiz YILDIZ-SEM tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 60 puanı alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

 -Alan içi, Alan dışı kontenjanı neyi ifade etmektedir?

Alan içi kontenjanı, başvurmak istediğiniz programın Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler için ayrılan kontenjanı, Alan Dışı kontenjanı ise diğer mezuniyet diplomasına sahip öğrenciler için ayrılan kontenjanı göstermektedir.

Tezli yüksek lisans programlarında harç var mıdır?

Normal eğitim süresinde olan tezli yüksek lisans öğrencilerinin katkı payı ödemesi gerekmemektedir. Normal öğrenim süresi yüksek lisans için 6 yarıyıl, doktora için 12 yarıyıldır

-Yüksek lisansa başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Diploma ,transkript, Ales belgesi ve yabancı dil belgesi, başvuru formu ve 2 adet fotoğraf gerekmektdir.

-Yüksek lisans/doktora başvurumu başka birisi yapabilirmi?

Başvurular için şahsen başvuru yapmak gerekmektedir. Ancak birinci dereceden (anne ,baba,kardeş,eş) yakınınız gelip başvurunuzu gerçekleştirebilir.

-Mezun durumunda değilim, başvuru yapabilirmiyim?

Başvuru yapabilirsiniz, ancak kesin kayıt haftasından önce mezun olmanız gerekmektedir

-Postayla başvuru yapılabilirmi?

Postayla başvuru kabul edilmemektedir.

-Tezsiz yüksek lisans programları için ALES şartı aranmaktamıdır?

Tezsiz Yüksek lisans programları için son 3 yıl içerisinde alınan  Ales belgesine sahip olma şartı vardır.

-Tezsiz yüksek lisans programları için yabancı dil belgesi aranmaktamıdır?

Tezsiz yüksek lisans programlarımız için dil belgesi şartı yoktur.

Katkı payları hakkında nereden bilgi edinebilirim?

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/

-Özel Öğrenci başvuru evrakları nelerdir?

Özel öğrenci ders kayıt formu, transkript fotokopisi, diploma fotokopisi ve nüfus cüzdan  fotokopisi gerekmektedir.

-Kayıt dondurma şartları nelerdir?

Öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en çok bir yarıyıl süre ile (askerlik durumunda askerlik süresince) izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(2) Hastalık, doğum ve askerlik nedenlerinden biri ile yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, mazeretini gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır ve kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izin,

ancak yarıyıl başında verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından başlayarak ilk üç hafta içinde yapılması zorunludur.Bu durumda izinli sayılan süre öğrenim süresinden sayılır.

(4) Yukarıda sayılan nedenlerle yarıyıl sonu sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde

izin alındığında; bu izin, verildiği tarihten başlayarak geçerli olur ve öğrencinin izin aldığı tarihi izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde (yaz okulu ve dönem dışı açılan dersler hariç, öğrenci bu hakkını yaz okulunda ve/veya dersin dönem dışı açılması durumunda dönem dışında kullanmak isterse bir dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurur) kullanılır.

(5) Fıkra (2) de belirtilen nedenlerle izinli sayılan öğrencinin, nedenin ortadan kalkmasından

başlayarak en geç bir ay içinde bir dilekçe ile kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanlığına başvurması gerekir. Aksi takdirde nedenin ortadan kalkmasından sonra geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

 

-Yüksek lisans ve doktora için bir dersten geçme notu nedir?

Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; yüksek lisans programlarında en az

CB (2.50), doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise en az BB (3.00) olması gerekir.

-Mezuniyet için yayın koşulu nedir?

 (1) 2012-2013 Bahar yarıyılı itibarıyla kayıt yaptırmış olan yüksek lisans öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş ve ulusal/uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin/bildirisinin bulunması veya  ulusal/uluslararası bir projede yer alması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır.

(2) 2012-2013 Bahar yarıyılından önce kayıt yaptırmış olan yüksek lisans öğrencilerinden

yayın koşulu aranmaz.

(3) 2012-2013 Bahar yarıyılı itibarıyla kayıt yaptırmış olan doktora/sanatta yeterlik

öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş ve uluslararası YTU-AYDEK

tarafından ilgili alanda belirlenen indeksler kapsamındaki dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır.

(4) 2012–2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce doktora/sanatta yeterlik

programına kayıt yaptıran öğrencilerin, tezini enstitüye teslim aşamasında tez çalışmasından

üretilmiş;

i. Yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş ulusal ve/veya uluslar arası  akalesini/makalelerini,

ii. Ulusal ve/veya uluslar arası kongrelerde sunulmuş ve özeti basılmış

bildirisini/bildirilerini,

iii. YTU Sigma Dergisi’nin ilgili yazım kurallarına göre hazırlanmış en az bir makaleyi

tezi ile birlikte teslim eder.n yayın koşulu?

-Derslerimi tamamladım,  Doktora yeterlik sınavına ne zaman girmem gerekiyor?

Kredilerini tamamlayan ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan ve danışmanı atanan öğrenci,yeterlilik sınavına girmek için başvurabilir.

-Yeterlik sınavını başarıyla geçtim. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

-Tez izleme komitesi hangi tarihlerde toplanır?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez Mayıs-haziran ve Kasım –Aralık ayları arasında toplanmak zorundadır.

-Katkı payları hakkında nereden bilgi edinebilirim?

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/

-Lisansüstü programlarında değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

(1) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i ve giriş sınavı sonucunun %25’i dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında ise genel başarı notu ALES puanının %80’ni, lisans

genel not ortalamasının %20’si dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Giriş sınavına, soru sormamak koşuluyla izleyici olarak tüm anabilim kurul üyeleri katılabilir.Adaya soru sorma ve giriş sınavı notu vermede sadece aday değerlendirme jürisi yetkilidir. Karar aşamasında, aday değerlendirme jürisi üyesi olmayan dinleyiciler dışarı çıkarlar.

(4) Sanatta yeterlik programlarında genel başarı notu ALES puanının %50’si, lisans ve/veya

yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i ve giriş sınavı sonucunun %25’i dikkate alınarak

hesaplanır.

(5) Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel AGNO

değeri dikkate alınır.

(6) Bu hesaplamalar sonucu adaylar, alan içi ve alan dışı olmak üzere iki farklı liste halinde

sıralanır.

(7) Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100

üzerinden tezsiz yüksek lisans programları için en az 50, tezli yüksek lisans programları için en az 60 ve doktora programları için ise en az 70 olması gerekir. Giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(8) Lisansüstü programlara giriş sınavı sonuçları öğrenci otomasyon sistemine giriş yapılarak,

ilgili evraklarla birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne iletilir. Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin asıl ve yedek listeleri, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra enstitü web sayfasında ilan edilir.

(9) Alan dışı kontenjandan kazanan adaylar için aday değerlendirme jürisi tarafından gerek

duyulması halinde adaya özel bilimsel hazırlık programı belirlenerek anabilim dalı başkanlığı

aracılığıyla otomasyon sistemine girilir. Fakat alan içi kontenjandan kazanan adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanmaz